De Algemene voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door Stavleu Stukadoors met zorg samengesteld.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
Artikel 2 Aangenomen werk.
Artikel 3 Aanbiedingen.
Artikel 4 Afspraken.
Artikel 5 Overeenkomst.
Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 8 Verplichtingen van Stavleu Stukadoors.
Artikel 9 Verplichtingen van Opdrachtgever.
Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.
Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Artikel 12 Prijzen.
Artikel 13 Materialen.
Artikel 14 Meer- minderwerk.
Artikel 15 Annuleren.
Artikel 16 Opleveringstermijnen.
Artikel 17 Oplevering.
Artikel 18 Reclameren.
Artikel 19 Aansprakelijkheid.
Artikel 20 Overmacht.
Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
Artikel 23 Betaling.
Artikel 24 Geschillen.


Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Stavleu Stukadoors, gevestigd te Leiden.
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Stavleu Stukadoors zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Stavleu Stukadoors afwijkende bepalingen zijn bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De werkzaamheden worden in een uurprijs berekend of als aangenomen werk uitgevoerd.


Artikel 2 Aangenomen werk.
2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving. Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Stavleu Stukadoors verplicht zijn aanbiedingen vermeldt op de offerte gedurende 30 dagen actief te houden.


Artikel 3 Aanbiedingen.
3.1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door Stavleu Stukadoors zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten zijn niet bindend, voor zover ze door Stavleu Stukadoors niet schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 5 Overeenkomst.
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt pas bindend door een schriftelijke bevestiging van Stavleu Stukadoors.
5.2 Elke met Stavleu Stukadoors aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever zal toestaan dat Stavleu Stukadoors zo nodig informatie betreffende hem opvraagt. Waarvoor Stavleu Stukadoors zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
5.3 Gegevens die verstrekt zijn door Stavleu Stukadoors. Zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., en gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. zijn voor Stavleu Stukadoors niet bindend en worden in vertrouwen gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen. Dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, niet aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.


Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.1 Stavleu Stukadoors aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6.2 Eventuele toepasselijkheid van hierboven genoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stavleu Stukadoors onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Stavleu Stukadoors aanvaard onder bovengenoemde condities en zijn slechts geldig per offerte. Latere werkzaamheden zullen niet automatisch afgehandeld worden via vorige koopvoorwaarden.


Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7.1 Op alle door Stavleu Stukadoors verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stavleu Stukadoors.
7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven eigendom van Stavleu Stukadoors en dienen op zijn verzoek onmiddellijk geretourneerd te worden.
7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van EUR 5.000,00, buiten het recht van Stavleu Stukadoors om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 8 Verplichtingen van Stavleu Stukadoors.
8.1 Stavleu Stukadoors is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
8.2 Stavleu Stukadoors aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.


Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.
9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Stavleu Stukadoors tijdig kan beschikken;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.)
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.
e. Over bouwwerk dat wind- en waterdicht is gemaakt met glas of ander lichtdoorlatend materiaal.
f. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
g. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden.
9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Stavleu Stukadoors’ voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.
10.1 In alle gevallen wordt door Stavleu Stukadoors onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
10.2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Stavleu Stukadoors, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan ook vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.


Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Stavleu Stukadoors om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.


Artikel 12 Prijzen.
12.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
12.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.
12.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.


Artikel 13 Materialen.
13.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
13.2 Goederen die Stavleu Stukadoors tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen aan hem toevallen. Zoals het verwijderen van koper en/of oud ijzer.
13.3 Kleine afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Stavleu Stukadoors doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 14 Meer en minderwerk.
14.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14.2 Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
14.3 Door Stavleu Stukadoors te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
14.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 15 Annuleren.
15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Stavleu Stukadoors reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens tegenover Stavleu Stukadoors gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Stavleu Stukadoors als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is ook verplicht Stavleu Stukadoors te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
15.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Stavleu Stukadoors zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
15.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Stavleu Stukadoors schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 16 Opleveringstermijnen.
16.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Stavleu Stukadoors schriftelijk in gebreke te stellen.
16.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Stavleu Stukadoors geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
16.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico voor zijn beschikking opgeslagen.


Artikel 17 Oplevering.
17.1 Het staat Stavleu Stukadoors vrij het werk in gedeelten op te leveren. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Stavleu Stukadoors dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en / of gebouwde in gebruik heeft genomen.
17.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Stavleu Stukadoors niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.


Artikel 18 Reclameren.
18.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Stavleu Stukadoors zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen.
18.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Stavleu Stukadoors wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18.3 Stavleu Stukadoors dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18.4 Indien de reclamering naar het oordeel van Stavleu Stukadoors juist is, zal Stavleu Stukadoors een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, of het zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.


Artikel 19 Aansprakelijkheid.
19.1 Stavleu Stukadoors is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1. a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
3. c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
4. d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
5. e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
19.2 Stavleu Stukadoors is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Stavleu Stukadoors of van hen, die door Stavleu Stukadoors te werk zijn gesteld op de aan Stavleu Stukadoors opgedragen werk(en).
19.3 Stavleu Stukadoors zal in het begin niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden , afhankelijk van de aard van de schuld.
19.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Stavleu Stukadoors.


Artikel 20 Overmacht.
20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Stavleu Stukadoors of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Stavleu Stukadoors, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Stavleu Stukadoors, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Stavleu Stukadoors overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20.2 Stavleu Stukadoors is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel in eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
21.1 Zolang Stavleu Stukadoors geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Stavleu Stukadoors.
21.2 Stavleu Stukadoors heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
22.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Stavleu Stukadoors ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, dit aan de keus van Stavleu Stukadoors.
22.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Stavleu Stukadoors eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Stavleu Stukadoors op de opdrachtgever heeft, opeisbaar zijn.


Artikel 23 Betaling.
23.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23.2 Stavleu Stukadoors is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23.3 Stavleu Stukadoors is ook gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Stavleu Stukadoors zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 24 Geschillen.
24.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Stavleu Stukadoors, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
24.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Stavleu Stukadoors onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

 

Stucadoorsbedrijf stucen leiden stucadoor goede kwaliteit stukadoor stukadoorsbedrijf zuid holland spachtelputz sierpleister wanden plafond